-Supervision-

Arbejdet med mennesker stiller store krav til den enkelte medarbejders evne til at kunne balancere rummelighed, professionalisme, relations opbygning, indlevelses evne, forståelse af andres udgangspunkt og til tider aggression rettet mod en selv.

Det er ikke alene et urimeligt krav at forvente at den enkelte medarbejder på egen hånd skal kunne jonglere alt dette på bedste vis, det er også umuligt.

Det er heller ikke realistisk at evt. udfordringer skal kunne løses internt i en medarbejder gruppe der alle står i samme situation, og som derudover skal have de interne kollegiale relationer til at fungere. Den gode sparring med kollegaer er guld værd, men den kan ikke klare alt.

Ofte ser man både over- og under involvering og uhensigtsmæssige fortællinger om de mennesker man egentligt skulle hjælpe, brede sig  i hele personalegrupper, og dermed forringe den indsats der ydes.

Ved at tilbyde løbende ekstern supervision, enten på individ eller gruppe niveau, til jeres medarbejdere kan I som organisation gøre en indsats for at sikre kvaliteten af jeres tilbud, samt forbedre arbejdsglæden.

Jeg tilbyder også supervision til psykologer på vej mod autorisation.

 

Jeg superviserer enten ud fra en KAT-orienteret forståelse, eller ud fra en 3P-orienteret forståelse. Det er op til jer.

Kontakt mig for at høre mere 🙂

 

I 3P supervision arbejdes der primært med supervisandens forståelse af 3P, både teoretisk og oplevelsesbaseret. Der arbejdes med evnen til at lytte og udføre terapi ud fra visdom istedet for intellekt, og der tilstræbes at skabe et bedre fundament for et højere state of mind i terapierne.

Derudover kan der når nødvendigt, arbejdes sagsorienteret, med udgangspunkt i konkrete situationer, hvor der arbejdes hen imod en større forståelse af klientens oplevede virkelighed, samt en tydeliggørelse af de forhindringer supervisandens intellekt kan skabe i den konkrete situation,

Der er som udgangspunkt ikke hjemmearbejde og fokus ligger i høj grad på supervisandens egne indsigter og rolle i terapierne.

 

I KAT supervision arbejdes der som oftest sagsorienteret, med udgangspunkt i en konkret situation.

I supervisionen vil supervisanden gennem analyse, refleksion, rollespil og andre kognitive metoder nå frem til en ny forståelse af situationen, og få nye handlemuligheder, der derefter skal afprøves i praksis.

Supervisanden vil få hjemmearbejde (ny metode eller tiltag der skal prøves, hypotese der skal testes, litteratur der skal læses eller lign.) fra gang til gang. Og det forventes at supervisanden (ligesom supervisor) møder forberedt.

 

 

Formålet med supervision, om man vælger den ene eller den anden, vil altid være at forbedre den indsats klienten/patienten/borgeren/beboeren i sidste ende får, gennem at styrke supervisanden.

Rammerne for supervisionen, tilrettelægges i fællesskab med supervisanden.